Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Splaiul Independenţei, nr. 202A, sector 6, organizează concurs în zilele 13.03.2012, ora 10.00 (proba scrisă) şi 15.03.2012, ora 10.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Compartimentului Antifraudă şi Nereguli;
 • consilier clasa I grad profesional principal – 2 posturi –  în cadrul Biroului Managementul Calităţii – Compartimentul Verificare Tehnică;
 • referent clasa III grad profesional principal în cadrul Biroului Managementul Calităţii – Compartimentul Managementul Informaţiei;
 • consilier juridic clasa I grad profesional asistent – în cadrul Serviciului Contractare – Compartimentul Suport Juridic.

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru funcţiile publice menţionate mai sus, conducerea Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov a aprobat, pe baza cerinţelor din fişa postului, următoarele condiţii specifice:

Consilier clasa I grad profesional superior:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor: 9 ani;
 • absolvirea de cursuri de specializare în domeniul managementului şi/sau implementarea proiectelor;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
 • cunoştinţe de operare pe calculator.

Consilier clasa I grad profesional principal:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor: 5 ani;
 • absolvirea de cursuri de specializare în domeniul managementului şi/sau implementarea proiectelor;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
 • cunoştinţe de operare pe calculator.

Referent clasa III grad profesional principal:

 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor: 5 ani;
 • absolvirea de cursuri de specializare în domeniul managementului şi/sau implementarea proiectelor;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
 • cunoştinţe de operare pe calculator.

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, profil juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor: 1 an;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
 • cunoştinţe de operare pe calculator.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a)       formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs);

b)       copia actului de identitate;

c)       copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)       copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e)       cazierul judiciar*;

f)         adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;

g)       declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului. Relatii suplimentare la telefon 021/319.12.80/81, int. 104.

——————————————–

* cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

** adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.