Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr. 220A, sector 6, organizează examen de promovare în grad în data de 27.01.2012, ora 10.00 proba scrisă şi 31.01.2012 ora 10.00 interviul, la sediul instituţiei.
Condiţii:
•    candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54  şi art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
•    să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
•    să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
•    să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
•    formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs);
•    copia actului de identitate;
•    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
•    cazierul administrativ din care să reiasă faptul că funcţionarul public înscris la concurs nu are  în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;
Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului.

Bibliografie pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior  27.01-31.01.2012

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici  – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Legea nr. 284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
3.    Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
4.    Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
6.    OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
7.    Documentul Cadru de Implementare a POS DRU;
8.    Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
9.    Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a  prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999.