PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI:

Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016- decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV implicat în gestionarea POCU și POSDRU

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional:

  • Sprijinirea Autorității de Management si a Organismelor Intermediare ale POCU (ex costuri cu personal, sprijin logistic si organizatoric, etc) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul si audit;
  • Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor intermediare(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, a implementat în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, proiectul cu titlul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016- decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV implicat în gestionarea POCU și POSDRU”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei de aprobare a finanţării proiectului nr. 66/26.08.2016, emisă de MFE – Direcţia Generală Programe Capital Uman. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.340.158,59 lei, din care:

  • asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 4.197.838,09 lei;
  • cheltuieli neeligibile în valoare de 384.735,40 lei;
  • contributia nationala în valoare de 757.585,10 lei.

Valoarea totală a proiectului solicitată prin cereri de rambursare a fost de 4.761.135,00 lei, din care:

  • asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 3.794.525,98 lei;
  • cheltuieli neeligibile în valoare de 281.704,00 lei;
  • contributia nationala în valoare de 684.905,02 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost de a acorda sprijin activităților OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, precum si pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea şi elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul şi auditul.

Obiectivul specific al proiectului l-a reprezentat sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV cu atribuții în gestionarea POCU şi POSDRU.

Rezultate:

  • Sprijin pentru asigurarea remunerării personalului din cadrul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV implicat în gestionarea POCU și POSDRU.
  • Activitatea privind managementul proiectului și cea de informare și publicitate sunt activitățile generale care au contribuit la realizarea rezultatului.

-Beneficiarul direct al acestui proiect a fost OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.

-Grupul ţintă a fost format din personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.