PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Închirierea unui spațiu într-un imobil/clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional:

– Sprijinirea Autorității de Management şi a Organismelor Intermediare ale POCU (ex costuri cu personal, sprijin logistic şi organizatoric, etc) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea şi elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul şi audit;

– Sprijin logistic pentru funcționarea AM/OI –urilor POCU şi a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile legate de organizarea de reuniuni, întâlniri şi evenimente, asigurarea materialelor consumabile şi de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC şi soft-uri specializate necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative, etc), dezvoltarea şi întreținerea sistemelor şi infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la obiectivul specific 2.2. din POAT), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferințe/grupuri de lucru/comitete etc legate de problematica cu impact asupra POCU;

– Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor intermediare(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, a implementat în perioada februarie 2017 – februarie 2020, proiectul cu titlul „Închirierea unui spațiu într-un imobil/clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei de aprobare a finanţării proiectului nr. 1612/10.02.2017, emisă de DGPCU, Contract de finanțare nr. 106 / AT / OI BUCUREȘTI-ILFOV din 12.10.2017.

 Valoarea totală a proiectului este de 3.988.306,67 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 3.377.896,34 lei;

– contributia nationala în valoare de 610.410,34 lei.

Valoarea totală a proiectului solicitată prin cererile de rambursare nr. 1-12 este de 2.539.899,98 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 2.151.168,29 lei;

– contributia nationala în valoare de 388.731,69 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al acestui contract a fost de închiriere spațiu în vederea desfășurării în condiții optime a activităților specifice instituției.

Obiectivul specific al prezentului contract a fost de asigurare a unui spațiu necesar cu destinație de sediu pentru funcționarea Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov (OIR BI), a serviciilor de mentenanță precum şi a utilităţilor aferente în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului şi implementării POCU 2014-2020, cât şi  pentru închiderea POSDRU 2007-2013.

Rezultate:

– Sprijin pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a activității OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

-Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.

-Grupul ţintă este format din personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.