Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a alocat României pentru acţiunile din Fondul Social European 3.684 mil. €, respectiv 19,2% din totalul Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC).

FSE în România va finanţa două programe operaţionale:

  • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), cu o alocare financiară FSE de 3.476 mil. € (18,1% din FSC);
  • Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cu o alocare financiară FSE de 208 mil. € (1,1% din FSC).

Instituţiile responsabile de implementarea FSE în România sunt:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), este responsabil de elaborarea şi gestionarea POS DRU.

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Organismele Intermediare desemnate pentru implementarea POS DRU sunt: 8 Organisme Intermediare Regionale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi două organisme intermediare care vor fi desemnate prin licitaţie publică internaţională.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) este responsabil de elaborarea şi implementarea PO DCA. Programul are ca obiectiv general crearea unei administraţii publice mai eficiente, în beneficiul mediului socio-economic din România. În acest context, PO DCA îşi propune descentralizarea şi modernizarea administraţiei publice centrale şi locale în sectoare precum sănătatea, educaţia şi serviciile sociale, sub aspectul creşterii eficienţei administrative, îmbunătăţirii actului legislativ şi decizional, etc.

Obiectivele specifice ale PO DCA sunt:

  • (a) îmbunătăţirea managementului în politicile publice
  • (b) creşterea calităţii şi eficienţei în furnizarea serviciilor publice, pe o bază descentralizată.