Instructiuni in vigoare

 • Instrucţiunea 12 privind privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite , aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU
 • Instructiunea 25 privind aplicarea Ordinului nr. 1117/2170/2010
 • Instructiunea 36 privind regulile de identitate vizuală
 • Instructiunea 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibila eligibila. Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5.
 • Instructiunea 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele aditionale intocmite in baza Instructiunii nr. 83/2013.
 • Instructiunea 103 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU. Anexe | Manual ActionWeb
 • Instructiunea 104 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU. Anexe
 • Instructiunea 107 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.
 • Instructiunea 108 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale. Errata la Instrucțiunea nr. 108
 • Instructiunea 111 privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr 169-190.
 • Instructiunea 112 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSDRU 2007-2013”
 • Instructiunea 113 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015
 • Instructiunea 115 privind reglementarea conditiilor pentru incheierea actelor aditionale in vederea prelungirii duratei de implmenentare a proiectelor POSDRU
 • Instrucțiunea 116 privind reglementarea conditiilor pentru incheierea actelor aditionale in vederea prelungirii duratei de implmenentare a proiectelor POSDRU

Instructiuni abrogate

 • Instructiunea 1 privind deschiderea contului special al proiectului
 • Instructiunea 2 privind acte adiționale și anexe
 • Instructiunea 4 privind cererirele de rambursare
 • Instructiunea 3-4 privind achiziționarea serviciilor de audit financiar
 • Instructiunea 5-6 privind efectuarea achizițiilor publice
 • Instructiunea 6-7 privind achiziționarea serviciile de contabilitate
 • Instructiunea 6-9 privind efectuarea achizițiilor publice
 • Instructiunea 8 privind evidența cheltuielilor
 • Instructiunea 13 privind solicitarea prefinanțării
 • Instructiunea 16 privind modificarea formatului standard al cererii de prefinanțare
 • Instructiunea 17 privind formatul standard al actului adițional/notificare contract de finanțare
 • Instructiunea 19 privind modificare formatului standard al graficului estimativ pentru rambursare (inlocuita prin Instructiunea 30)
 • Instructiunea 24 privind acordarea prefinanțării
 • Instructiunea 26 privind efectuarea achizițiilor publice
 • Instructiunea 28 privind modificarea formatului standard al bugetului
 • Instructiunea 29 privind acordarea prefinanțării pentru ajutor de stat/minimis
 • Instructiunea 30 privind solicitarea rambursării
 • Instructiunea 31 privind înlocuirea partenerilor
 • Instructiunea 33 privind locația/locațiile de implementare a proiectului și experții pe termen scurt
 • Instructiunea 34 privind modificare formatului standard al bugetului
 • Instructiunea 35 privind grupul țintă al proiectului
 • Instructiunea 37 privind privind înlocuirea partenerilor
 • Instructiunea 38 privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă
 • Instructiunea 41 privind monitorizarea proiectelor
 • Instructiunea 42 privind raportarea prin sistemul Action Web
 • Instructiunea 43 privind simplificarea verificărilor cererilor de rambursare
 • Instructiunea 44 privind clarificări implementare proiecte
 • Instructiunea 46 privind grupurile țintă
 • Instructiunea 47 privind clarificări implementare proiecte
 • Instructiunea 49 privind verificarea procedurilor de achiziții publice
 • Instructiunea 51 privind verificarea procedurilor de achiziții publice
 • Instructiunea 53 privind reglementarea modului de diminuare a finanțării
 • Instructiunea 54 privind declarația pe proprie răspundere
 • Instructiunea 56 privind calendarul de desfășurare a activităților
 • Instructiunea 57 privind Registrul unic al cererilor de rambursare
 • Instructiunea 58 de completare a Instrucțiunii nr. 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013
 • Instrucţiunea 59 privind modul de raportare a listelor de achiziţii necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 – 2013  Anexe instrucţiune – format editabil
 • Instructiunea 60 privind modificarile contractuale aferente externalizarii echipei de management si expertilor din echipa de implementare.
 • Instructiunea 60 bis pentru completarea și modificarea Instrucțiunilor AM POSDRU nr. 41 și nr. 60
 • Instrucţiunea 61 privind verificarea cererilor de rambursare din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU
 • Instructiunea 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanțare nerambursabilă
 • Instrucţiunea 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013  Clarificare nr.1 Instructiunea nr. 63 – completarea modului Experți în sistemul informatic Actionweb   Clarificare nr. 2 Instructiunea nr. 63 – completarea modulului Experți în sistemul informatic Actionweb
 • Instrucţiunea 64 privind limita zilnică şi săptamânală maximă, care poate fi decontată pentru un expert în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013
 • Instrucţiunea 65 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumentele structurale, obiectivul „Convergenţă”
 • Instructiunea 67 privind publicarea Registrului Plăților la nivelul AMPOSDRU și a Registrului Cererilor de Rambursare la nivelul Organismelor Intermediare pentru beneficiarii proiectelor cofinanțate din POSDRU 2007-2013
 • Instructiunea 68 privind încadrarea experților în cadrul proiectelor grant/strategice finanțate din POSDRU 2007-2013
 • Instructiunea 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă – 04 iunie 2013. Anexa la Instructiunea nr. 71 (ZIP)
 • Instructiunea 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013 – 7 iunie 2013.  Anexe la Instructiunea nr. 73 (ZIP)
 • Instructiunea 74 pentru clarificarea instrucțiunii nr. 71 – privind reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă
 • Instructiunea 76 privind recuperarea debitelor aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor proiecte POSDRU ale aceluiaşi beneficiar-debitor (12 august 2013)
 • Instructiunea 77 privind regimul și modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finanțate (22 august 2013). Clarificarea nr.1 la instructiunea nr. 77
 • Instructiunea 78 pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementării proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR (7 octombrie 2013)
 • Instructiunea 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul “Convergență” – 25.10.2013
 • Instructiunea 80 privind metodologia de aplicare , de către AM POSDRU; a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2013.  – 12.11.2013
 • Instructiunea 82 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata. Anexe 1-7
 • Instructiunea 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 • Instructiunea 87 privind documentele justificative din esantion aferente fiecarei cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finantate prin POSDRU 2007-2013.
 • Instructiunea 90 privind corectarea erorilor materiale aparute la nivelul modificarilor contractuale.
 • Instructiunea 91 privind aplicarea prevederilor memorandului privind deblocarea proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013, ale caror contracte de finantare erau in vigoare anterior datei de 01.01.2011 si carora li s-a aplicat in mod eronat art. 34 din Legea 284/2010.Metodologia de conciliere aferenta instructiunii 91.
 • Instructiunea 92 privind extinderea perioadei de valabilitate a listei de rezerve aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate in anul 2013.
 • Instructiunea 94 privind modul de înlocuire al partenerilor.
 • Instructiunea 95 privind reglementarea procedurii de conciliere cu beneficiarii de finantare nerambursabila si anexa 1 – metodologia de conciliere.
 • Instructiunea 97 privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014.
 • Instructiunea 99 privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat, anexa la contractul de finantare. Anexa 1 | Anexa 2
 • Instructiunea 102 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata.
 • Instrucțiunea 106 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.
 • Instructiunea 109 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ultima revizie 16.12.2015