Listă de întrebări frecvente privind proiectele finanţate prin POSDRU 2007-2013 din Fondul Social European, gestionate de OIR POSDRU BI

1. Includerea unui expert pe termen scurt în echipa de implementare presupune iniţierea unei Notificări ?

Dacă în cererea de finanţare s-a specificat un număr de experţi pe termen scurt şi pe parcursul implementării proiectului beneficiarul doreşte să suplimenteze acest număr, acesta va iniţia o Notificare pentru modificarea secţiunii din cererea de finanţare în care se specifica numarul ETS. Nu se vor notifica nominal ETS (CV, diploma, etc).

2.  Cum se angajează experţii pe termen scurt ?

Experţii pe termen scurt pot fi angajaţi cu convenţie /contract de muncă în funcţie de specificul activităţii pe care urmează să o desfăşoare.

3. Poate o persoană din grupul tintă să participe la aceleaşi tipuri de cursuri în mai multe proiecte sau la mai multe cursuri în cadrul aceluiaşi proiect?

O persoană nu poate urma acelaş tip de formare profesională în cadrul mai multor proiecte finanţate din POSDRU dar poate urma mai multe cursuri de formare profesională derulate în cadrul unui proiect şi va fi numărată o singura dată de beneficiar în grup tinta.

4. Vă rugăm să ne precizaţi care sunt documentele necesare pentru a demonstra statutul de angajat.

Pentru a demonstra statutul de angajat pe piaţa muncii se vor ataşa ca documente justificative

Contractul de muncă  dar şi adeverinţă emisă de angajator pe care să se specifice nr. de înregistrare REVISAL.

5. Există o reglementare privind un plafon maxim admis pe oră pentru plata personalului administrativ implicat în proiect?

Ghidul solicitantului – condiţii generale- prevede plafoane maxime pentru managerul de proiect, experţi cat şi personalul administrativ, secretar şi auxiliar pentru proiectele de grant şi strategice.

6. În ce capitol bugetar se încadrează materialele consumabile?

Potrivit instrucţiunii nr.44/2011 emisă  de AM POSDRU materialele consumabile ( cheltuieli privind materiile prime şi materialele necesare derulării cursurilor practice) legate în mod direct de susţinerea activităţilor de educaţie şi formare vor fi decontate de la capitolul bugetar Alte tipuri de costuri – Ex. Hartie,pixuri. Celelalte tipuri de materiale consumabile care nu sunt legate în mod direct de susţinerea activităţilor de educaţie şi formare ( elaborarea şi tipărirea Rapoartelor tehnice şi financiare ataşate Cererii de rambursare) se vor solicita spre decontare de la capitolul bugetar Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie.

7. Ce se înţelege prin program integrat?

 Prin program integrat se înţelege un ansamblu de cel puţin două măsuri de sprijin pentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, dintre cele menţionate în art.57 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă:

  1. informarea şi consilierea profesională
  2. medierea muncii
  3. formarea profesională
  4. consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri
  5. completarea veniturilor salariale ale angajaţilor
  6. stimularea mobilităţii forţei de muncă

8. Vă rugăm să ne comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere privind obligativitatea beneficiarului unui proiect cu o valoare totală a finanţării nerambursabile mai mare de 500.000 euro de a plasa un panou la locul de implementare al proiectului, avand în vedere că in cadrul proiectului nu se realizează investiţie sub formă de construcţie.

Conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala POSDRU 2007-2013: “În cazul proiectelor în care contribuţia publică depăşeşte 500.000 euro, beneficiarul are obligaţia de a asigura acţiuni de comunicare mai mult decât cerinţele minime obligatorii.

Mijloacele de informare rămân la alegerea beneficiarului, cu condiţia să se păstreze o dovadă a îndeplinirii acestei obligaţii.

Pe durata implementării operaţiunii cofinanţate din Instrumente Structurale, beneficiarul trebuie să plaseze temporar un panou la locul fiecărui proiect, numai în situaţia în care contribuţia publică la proiect depăşeşte 500.000 Euro şi proiectul constă în finanţarea infrastructurii sau a unor construcţii”.

9.  Se permite constituirea unei garanţii în favoarea unei instituţii de credit sub forma gajării sau  ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul proiectului pe care-l implementăm ?

Conform Contractului de Finanţate Art. 9 A (28) „Beneficiarul, conform prevederilor art.2 alin.(1) din HG nr.606/23.06.2010, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare, în condiţiile legii.

Beneficiarul este obligat să transmită AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat, după caz, o copie a contractului de credit şi gaj/ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia”.

10. Este permisă modificarea sumelor alocate în cadrul unei linii bugetare, respectiv micşorarea   unei cheltuieli şi mărirea alteia fără a iniţia o Notificare?

În notificarea la Ordinul MMFPS 1527/2010 art 9 A 13 se precizează: „ Secţiunea  Date financiare, subsecţiunea referitoare la justificarea şi detalierea bugetului din cuprinsul Anexei 1 – Cererea de finanţare – la contractul de finanţare cuprinde estimări orientative cu privire la fundamentarea bugetului propus pentru proiectul finanţat. În cazul în care pe durata implementarea proiectului apar modificări ale valorilor estimate iniţial, nu este necesară iniţierea unei Notificări sau a unui Act adiţional „. Exemplu: daca iniţial aţi estimat un calculator a 1000 lei şi o imprimantă a 500 lei se pot mofica sumele fără a creşte numărul echipamentelor şi făra a depăşi totalul de 1500lei .

Pentru a fi informat cat mai corect şi în  timp util  vă recomndăm consultarea instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management pentru POSDRU, postate pe www.fseromania.ro şi www.oirbi.ro .