PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI:

Asistență tehnică acordată OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional:

  • Sprijinirea Autorității de Management si a Organismelor Intermediare ale POCU (ex costuri cu personal, sprijin logistic si organizatoric, etc) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul si audit;
  • Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor intermediare(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează începând cu data de 25.01.2016, proiectul cu titlul „Asistență tehnică acordată OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei de aprobare a finanţării proiectului nr. 1485/25.01.2016, emisă de MFE – Direcţia Generală Programe Capital Uman. 

Valoarea totală a proiectului este de 756.000,00 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 640.422,72 lei

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al acestui proiect este de a continua îmbunătăţirea activității instituției, prin externalizarea serviciilor de introducere de date în Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR).

Obiectivul specific al prezentului contract îl reprezintă externalizarea activității de introducere a informațiilor în Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR).

Rezultate:

  • înregistrări corecte și complete în SMIS;
  • cereri de rambursare verificate în termenele legale.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

  • Personalul OIR POSDRU BI.