PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI:

Asistență tehnică acordată OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov realizarea functiei de help-desk

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional:

  • Sprijinirea Autorității de Management si a Organismelor Intermediare ale POCU (ex costuri cu personal, sprijin logistic si organizatoric, etc) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul si audit;
  • Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor intermediare(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează începând cu data de 25.01.2016, proiectul cu titlul „Asistență tehnică acordată OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov realizarea functiei de help-desk”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei de aprobare a finanţării proiectului nr. 1484/25.01.2016, emisă de MFE – Direcţia Generală Programe Capital Uman. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.209.600,00 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1.024.676,35 lei

Obiectivele proiectului:

Obiectivul proiectului este de a contribui la promovarea obiectivelor şi operațiunilor POCU şi a intervențiilor Fondului Social European în rândul beneficiarilor actuali şi potențiali ai proiectelor din portofoliul OIR POSDRU BI.

Obiectivul specific al prezentului contract îl reprezintă –continuarea asistenței tehnice acordate instituției prin asigurarea de personal birou în vederea sprijinirii activității de informare a beneficiarilor şi a potențialilor beneficiari.

Rezultate:

  • Registrul de tip help desk actualizat lunar şi centralizat trimestrial, semestrial şi anual.
  • Răspunsuri la solicitările potențialilor beneficiari/ beneficiari/ publicul larg, elaborate și comunicate.
  • Lista întrebărilor şi răspunsurilor pentru beneficiari, potențiali beneficiari şi publicul larg, completată și actualizată (lunar).

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

  • Personalul OIR POSDRU BI;
  • Categoriile de beneficiari eligibili POCU;
  • Grupurile țintă din POCU;
  • Publicul larg