Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează începând cu data de 26.11.2018 până la data de 31.12.2019, proiectul cu titlul „Imbunatatirea capacitatii OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/126154 semnat la data de 26.11.2018. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.977.969,11 lei, din care:

  • asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 3.125.409,89 lei;
  • cheltuieli neeligibile în valoare de 287.775,00 lei;
  • contributia nationala în valoare de 564.784,22 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea OIR POSDRU REGIUNEA Bucuresti Ilfov de a gestiona eficient si eficace proiectele finantate prin Programul Operational Capital Uman, in cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparentei, parteneriatului si in conformitate cu legislatia nationala si comunitara.

Obiectivul specific constă în consolidarea capacitatii OIR POSDRU BI de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 2014-2020 prin angajarea in afara organigramei, pentru perioada 2018-31 decembrie 2019 a unui numar suplimentar de persoane competente ce isi vor desfasura activitatea in cadru compartimentelor: Monitorizare proiecte,Unitatea verificare proiecte si Unitatea verificare achizitii si conflicte de interese, din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte.

Rezultate:

  1. 18 contracte individuale de munca incheiate pentru functii in afara organigramei in perioada 2018 – 31 decembrie 2019, astfel:
  • 7 contracte unitatea verificare proiecte
  • 7 contracte unitatea verificare achizitii si conflicte interese
  • 4 contracte compartiment monitorizare proiecte

Contractele vor fi incheiate treptat,corelat cu cresterea gradului de incarcare a personalului si respectiv nevoile suplimentare de personal la OIR BI

  1. Termene de procesare ale cererilor de rambursare, achizitii, acte aditionale, in conformitate cu procedurile operationale

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR POS DRU Regiunea BI. Grupul tinta este format din personalul OIR POS DRU Regiunea BI.

Grupul tinta direct al proiectului il reprezinta cei 18 ocupanti ai posturilor din afara organigramei OIRPOSDRU BI, carora le vor fi finantate costurile salariale.