PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Achizitia de licenta Caseware IDEA Version 10 UK si de instruire”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 05.10.2018 până la data de 31.12.2021, proiectul cu titlul „Achizitia de licenta Caseware IDEA Version 10 UK si de instruire”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare POCU/155/7/4/137278 semnat la data de 21.05.2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 64.487,50 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 54.617,68 lei;

– contributia nationala în valoare de 9.869,82 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie îndeplinirea acțiunilor și obiectivelor asumate de către România în domeniul resurselor umane prin îmbunătățirea capacității personalului implicat în gestionarea FSE și contribuirea la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat aprobat de CE pentru perioada 2014-2020.

Obiectivul specific constă în asigurarea unei licențe Caseware IDEA Version 10 UK, precum si asigurarea unei instruiri adecvate in utilizarea acestei licente în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului si implementării POCU 2014-2020.

Rezultate:  OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov sprijinit în asigurarea funcționarii corespunzătoare a activității sale.

Beneficiari direcți/grupuri țintă: Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR POS DRU Regiunea BI. Grupul tinta este format din personalul OIR POS DRU Regiunea BI.