PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Autoturism prin leasing operațional pentru OIR POSDRU Regiunea BI”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

 Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 01.09.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Autoturism prin leasing operațional pentru OIR POSDRU Regiunea BI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4//140102 semnat la data de 02.10.2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 160.721,40 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 136.122,99 lei;

– contributia nationala în valoare de 24.598,41 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de leasing operational a unui autoturism, în vederea desfasurarii în conditii optime a activitatilor specifice OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov..

Obiectivul specific constă în în asigurarea conditiilor optime pentru îndeplinirea atributiilor în domeniul

managementului si implementarii POCU 2014-2020, prin leasing operational pentru un autoturism.

Rezultate:

OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov sprijinit în asigurarea functionarii corespunzatoare a activitatii sale.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Personalul OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov.