PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Formarea profesionala a personalului OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, pentru perioada 2020-2023”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 01.01.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Formarea profesionala a personalului OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, pentru perioada 2020-2023”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare POCU/155/7/4/134983 semnat la data de 23.03.2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.607.220,00 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 2.208.184,99 lei;

– contributia nationala în valoare de 399.035,01 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie îndeplinirea acțiunilor și obiectivelor asumate de către România în domeniul resurselor umane prin îmbunătățirea capacității personalului implicat în gestionarea FSE și contribuirea la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat aprobat de CE pentru perioada 2014-2020.

Obiectivul specific constă în îmbunătățirea capacității OIR de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.

Rezultate: Personal al organismului intermediar format la standarde europene.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:  Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR POS DRU Regiunea BI. Grupul tinta este format din personalul OIR POS DRU Regiunea BI.