PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin al activității OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 01.07.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Sprijin al activității OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4//139525 semnat la data de 27.08.2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 15.366.117,51 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 12.331.886,32 lei;

– cheltuieli neeligibile în valoare de 805.770,00 lei;

– contributia nationala în valoare de 2.228.461,19 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea OIR POSDRU REGIUNEA Bucuresti Ilfov de a gestiona eficient si eficace proiectele finantate prin Programul Operational Capital Uman, in cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparentei, parteneriatului si in conformitate cu legislatia nationala si comunitara.

Obiectivul specific constă în consolidarea capacitatii OIR POSDRU BI de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 2014-2020 prin angajarea in afara organigramei, pentru perioada 2020 – 2023 a unui numar suplimentar de persoane competente ce îsi vor desfasura activitatea in cadrul compartimentelor: Monitorizare proiecte / Verificare Proiecte (Unitatea verificare proiecte).

Rezultate:

  1. OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov sprijinit în asigurarea functionarii corespunzatoare a activitatii sale.
  2. 20 contracte individuale de munca incheiate pentru functii in afara organigramei, astfel: 12 contracte unitatea verificare proiecte, 8 contracte compartiment monitorizare proiecte. Contractele vor fi incheiate treptat, corelat cu cresterea gradului de incarcare a personalului si respectiv nevoile suplimentare de personal la OIR BI.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul tinta este format din personalul OIR POS DRU Regiunea BI. Grupul tinta direct al proiectului il reprezinta cei 20 ocupanti ai posturilor din afara organigramei OIR POS DRU Regiunea BI, carora le vor fi finantate costurile salariale. Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi toate entitatile publice si private membre ale parteneriatelor finantate prin POCU in regiunea BI, ce vor resimti o mai atenta indrumare si monitorizare a proiectelor proprii, precum si fluxuri constante si previzibile de trezorerie.