PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov în scopul îmbunătățirii capacitații de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace activitățile sale

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional:

 • Sprijinirea Autorității de Management si a Organismelor Intermediare ale POCU (ex costuri cu personal, sprijin logistic si organizatoric, etc) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul si audit;
 • Sprijin logistic pentru funcționarea AM/OI –urilor POCU si a altor organisme cu atribuții delegate in implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile legate de organizarea de reuniuni, întâlniri si evenimente, asigurarea materialelor consumabile si de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC si soft-uri specializate necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative, etc), dezvoltarea si întreținerea sistemelor si infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la obiectivul specific 2.2. din POAT), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/ conferințe/grupuri de lucru/comitete etc legate de problematica cu impact asupra POCU;
 • Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor intermediare(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează începând cu data de 01.10.2016 până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov în scopul îmbunătățirii capacitații de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace activitățile sale”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. 143/AT/ OI BUCUREȚTI-ILFOV, cod MySMIS 117513, semnat la data de 03.04.2018. 

 Valoarea totală a proiectului este de 49.563.809,52 lei, din care:

 • asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 40.877.582,63 lei;
 • cheltuieli neeligibile în valoare de 1.299.351,60 lei;
 • contributia nationala în valoare de 7.386.875,29 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea unui sprijin pentru OIR BI în scopul îmbunătățirii capacitații de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace activitățile sale pentru cele 6 componente.

Obiectivul specific pe fiecare componentă constă în:

 • Componenta A – asigurarea unei game diversificate de servicii personalizate de arhivare fizică, arhivare electronică şi depozitare într-un mediu securizat extern şi punerea la dispoziție a documentelor la solicitarea OIR BI;
 • Componenta B – asigurarea desfășurării activității angajaților OIR BI în condiții de igienă, prin achiziționarea unor servicii de curățenie, alături de serviciile conexe ce implică o asemenea activitate precum produse consumabile de igienă, produse de curățenie şi produse de tratare pentru menținerea cât mai îndelungată a birourilor. Toate aceste servicii vor fi efectuate în conformitate cu certificările din domeniu, respectând mediul înconjurător.
 • Componenta C – asigurarea angajaților OIR BI cu toată gama de servicii medicale privind medicina muncii şi servicii de protecția muncii, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Componenta D – asigurarea angajaților OIR BI cu servicii de certificare, prin emiterea de certificate calificate
 • Componenta E – sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din OIR BI.
 • Componenta F – îmbunătățirea capacitatii logistice a OIR BI prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata cheltuielilor cu materiale consumabile, articole de papetărie și echipamente informatice, in scopul derularii in conditii optime a activitatilor specifice închiderii POSDRU si implementarii POCU 2014-2020.

Rezultate:

 • Componenta A – arhivarea corespunzătoare, conform normelor legislative în vigoare, a documentelor OIRBI;
 • Componenta B – OIR BI sprijinit în asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale prin asigurarea desfășurării activității angajaților OIR BI în condiții de igienă;
 • Componenta C – OIR BI sprijinit în asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale prin asigurarea angajaților OIR BI cu toată gama de servicii medicale privind medicina muncii şi servicii de protecția muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Componenta D – OIR BI sprijinit în asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale prin asigurarea angajaților OIR BI cu servicii de certificare, prin emiterea de certificate calificate;
 • Componenta E – sprijin pentru asigurarea remunerării personalului din cadrul OIR BI;
 • Activitatea privind managementul proiectului și cea de informare și publicitate sunt activitățile generale care contribuie la realizarea rezultatului.
 • Componenta F – îmbunătățirea capacitatii logistice a OIR BI prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata cheltuielilor cu materiale consumabile, articole de papetărie și echipamente informatice, in scopul derularii in conditii optime a activitatilor specifice închiderii POSDRU si implementarii POCU 2014-2020.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

 • Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR BI.
 • Grupul ţintă este format din personalul OIR BI.