Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov are în principal rolul de a implementa la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finanțate din fonduri europene. Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea București-Ilfov coordonează această activitate la nivelul Municipiului București și al Județului Ilfov.

Teritoriul României este împărțit în 8 regiuni de dezvoltare, zone ce corespund unor grupări de județe, constituite prin asocierea voluntară a acestora, pe baza unei convenții semnate de reprezentanții consiliilor județene. Aceste regiuni de dezvoltare sunt constituite pe baza sistemului existent la nivel comunitar, mai precis de clasificare a unităților teritoriale NUTS. Conform acestuia, este vorba de regiuni de nivel NUTS II, cu o populație de până în 2,8 milioane de locuitori.

Din punct de vedere administrativ, Regiunea București – Ilfov este alcătuită din Municipiul București și Județul Ilfov, având o populație de 2.121.794 de locuitori (iulie 2018). Reţeaua de localităţi a Regiunii Bucureşti-Ilfov e constituită din 9 oraşe, 32 comune şi 91 sate.

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov s-a înfiinţat începând cu 01.01.2007 prin HG 1878 din 21.12.2006 pentru modificarea şi completarea Legii 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin reorganizarea Unităţii de Implementare a Programelor (UIP) din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Potrivit  art. 31 alin. 1 din Hotărârea nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, “Organismele intermediare au atribuţii delegate de la autoritatea de management pentru implementarea programului operaţional aflat în gestiune.”

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, cu modificările şi completările ulterioare, AMPOSDRU a delegat o parte dintre competențele, atribuţiile, angajamentele, obligaţiile şi/sau drepturile sale către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” Bucureşti-Ilfov.

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiţii europene organismele intermediare regionale sunt instituţii care funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene.

Rolul sau principal este de a implementa, la nivel regional, schemele pentru dezvoltarea resurselor umane, finanțate din fonduri europene de preaderare (PHARE), respectiv post-aderare (Fondul Social European). Pe lângă activitatea legată de implementarea schemelor de finanțare nerambursabilă, Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea București-Ilfov participă activ la realizarea Planului Regional de Acțiune pentru Ocupare și Incluziune socială și se implică în promovarea parteneriatelor la nivel local și regional.