Potrivit ORDINULUI MFE  nr. 903/2015  pentru punerea in aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate in cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea terrnenului de implementare”,  publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 320/11.05.2015,  pentru proiectele finantate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 123-184, care sunt in implementare la momentul emitarii ordinului, durata de implementare poate fi prelungită peste durata maxima de implementare prevazută în ghidurile solicitantului Conditii specifice aplicabile, dar până la data limită de 15 decembrie 2015.

Prelungirea duratei de implementare se realizeaza prin act aditional la contractul de finantare, depus de beneficiar la Directia generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (DG AM POSDRU)/ Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  (OI POSDRU) responsabil pentru gestiunea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale instrucţiunilor DG AM POSDRU. Beneficiarul finanţării nerambursabile va motiva corespunzător, în memorial justificativ care însoţeşte propunerea de act aditional, solicitarea de prelungire a duratei de implementare a proiectului.