Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, a implementat începând cu data de 01.01.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/133512 semnat la data de 17.11.2019. 

Valoarea totală a proiectului este de 12.910.468,00 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 10.187.079,03 lei;

– cheltuieli neeligibile în valoare de 882.510,00 lei;

– contributia nationala în valoare de 1.840.878,97 lei.

Valoarea totală a proiectului ce va fi solicitată prin cereri de rambursare este de 8.873.559,17 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 7.515.460.90 lei;

– contributia nationala în valoare de 1.358.098,20 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea OIR POSDRU REGIUNEA Bucuresti Ilfov de a gestiona eficient si eficace proiectele finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, in cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparentei, parteneriatului si in conformitate cu legislația naționala si comunitara.

Obiectivul specific constă în Consolidarea capacitații OIR POSDRU BI de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 2014-2020 prin angajarea in afara organigramei, pentru perioada 2020 – 2023 a unui numar suplimentar de persoane competente ce îsi vor desfasura activitatea in cadru compartimentelor: Monitorizare proiecte, Verificare Proiecte (Unitatea verificare proiecte si Unitatea verificare achiziții si conflicte de interese) si Activitați suport..

Rezultate:

  1. OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov sprijinit în asigurarea funcționarii corespunzătoare a activității sale.
  2. 20 contracte individuale de munca incheiate pentru functii in afara organigramei, astfel:

– 8 contracte unitatea verificare proiecte

– 4 contracte unitatea verificare achizitii si conflicte interese

– 7 contracte compartiment monitorizare proiecte

– 1 contract compartiment activitați suport

Contractele vor fi incheiate treptat, corelat cu cresterea gradului de incarcare a personalului si respectiv nevoile suplimentare de personal la OIR BI.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR POS DRU Regiunea BI. Grupul tinta este format din personalul OIR POS DRU Regiunea BI.

Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi toate entitatile publice si private membre ale parteneriatelor finantate prin POCU in regiunea BI, ce vor resimti o mai atenta indrumare si monitorizare a proiectelor proprii, precum si fluxuri constante si previzibile de trezorerie.