Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 01.07.2023  până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii

necesarului logistic”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/161392 semnat la data de 04.08.2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.706.347,01 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 1.445.190,59 lei;

– contribuția națională în valoare de 261.156,42 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea capacității AM si OI ale POCU de a gestiona si implementa în mod eficient si eficace programul operațional. Obiectivul general al proiectului propus pentru finanțare, consta în sprijinirea OIR BI de a gestiona eficient si eficace proiectele finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, in cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparentei, parteneriatului si in conformitate cu legislația națională si comunitara.

Obiectivele specifice constă în:

– Îmbunătățirea capacității logistice a OIR BI prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata cheltuielilor cu echipamentele informatice si periferice aferente si mobilier, in scopul derulării in condiții optime a activităților OIRBI.

Rezultate:

OIR PECU Regiunea Bucuresti-Ilfov sprijinit în asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR BI.