PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București-Ilfov”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional:

– Sprijinirea Autorității de Management si a Organismelor Intermediare ale POCU (ex costuri cu personal, sprijin logistic si organizatoric, etc) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul si audit;

– Sprijin logistic pentru funcționarea AM/OI –urilor POCU si a altor organisme cu atribuții delegate in implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile legate de organizarea de reuniuni, întâlniri si evenimente, asigurarea materialelor consumabile si de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC si soft-uri specializate necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative, etc), dezvoltarea si întreținerea sistemelor si infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la obiectivul specific 2.2. din POAT), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/ conferințe/grupuri de lucru/comitete etc legate de problematica cu impact asupra POCU;

– Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor intermediare(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, a implementat în perioada 01.04.2016 – 31.12.2018, proiectul cu titlul „ Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București-Ilfov”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei de aprobare a finanţării proiectului nr. 14/31.03.2016, emisă de MFE – Direcţia Generală Programe Capital Uman., Contract de finanțare nr. 43 / AT / OI București – Ilfov din 12.10.2017.

Valoarea totală a proiectului este de 119.001,16 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 100.808,26 lei.

Valoarea totală a proiectului solicitată prin cererile de rambursare nr. 1-4 este de 35.799,10 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 30.320,05 lei;

– contributia nationala în valoare de 5.749,05 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat sprijinirea OIR POSDRU București-Ilfov pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în domeniul managementului și implementării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane precum și pentru implementarea diferitelor etape ale POCU .

Obiectivul specific al proiectului a constat în asigurarea resurselor financiare necesare deplasărilor (transport, cazare) personalului OIR POSDRU București-Ilfov și organizării unor întâlniri de lucru în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în domeniul managementului și implementării instrumentelor structurale.

Rezultate:

OIR POSDRU București-Ilfov sprijinit în asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale, respectiv efectuarea de 91 vizite/deplasări.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Personalul OIR POSDRU BI.