PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin acordat OIR POSDRU BI pentru organizarea unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020”

Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

 Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov, a implementat începând cu data de 18.03.2022, proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU BI pentru organizarea unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, aprobat la finanțare prin decizia 45031/27.04.2022. 

 Valoarea totală a proiectului este de 160.721,40 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 136.122,99 lei;

– contribuția națională în valoare de 24.598,41 lei.

 Valoarea totală a proiectului solicitată prin cererea de rambursare nr. 1 este de 150.176,33 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 127.191,84 lei;

– contributia nationala în valoare de 22.984,49 lei;

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinul logistic acordat OIR POSDRU BI in vederea vederea organizarii unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, in perioada 17-18 mai 2022, in Bucuresti. Acest obiectiv general al proiectului contribuie la imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Bucuresti Ilfov de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace programul operational POCU 2014-2020.

Obiectivul specific:

Proiectul, prin activitatile si rezultatele sale, se incadreaza in Axa Prioritara 7 a POCU 2014-2020, Obiectivul specific 7.1 “Imbunatatirea capacitatii Autoritatii de Management (AM) si a Organismelor intermediarea (OI) ale POCU de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace programul operational”. Obiectivul specific al proiectului il reprezinta organizarea de catre OIR unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, in perioada 17-18 mai 2022, in Bucuresti, pentru aproximativ 70 persoane. Acest obiectiv specific se incadreaza in actiunea eligibila din cadrul AP7, OS 7.1, si anume: “Sprijin logistic pentru functionarea Am/OI-urilor POCU si a alor organisme cu atributii delegate in implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de functionare, costurile legate de organizarea de reuniuni, intalniri si evenimente, asigurarea materialelor consumabile si de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC si soft-urilor specializate necesare desfasurarii eficiente a implementarii POCU (precum soft-uri contabile , legislative etc.) dezvoltarea si intretinerea sistemelor si infrastructurii TIC(cu exceptia activitatilor indicate la obiectivul specific 2.2 din POAT), participarea personalului la reuniuni/ evenimente/ intalniri/conferinte/grupuri de lucru/retele/ comitete etc. legate de problematica sau cu impact asupra POCU etc.”

Rezultate:

  1. O reuniune ordinara a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, din anul 2022, organizata in luna mai 2022, in Bucuresti, pentru un numar de 70 persoane.
  2. Un contract de prestari servicii incheiat cu un operator economic (cu respectarea prevederilor legale in vigoare), in vederea organizarii unei reuniuni ordinare a CM pentru POCU 2014-2020, din anul 2022.
  3. 70 de participanti la CM, beneficiari ai serviciilor de cazare, masa, transport, inchiriere sala, interpretariat si materiale promotionale
  4. Un anunt sau un comunicat elaborat de catre managerul de proiect postat pe site-ul institutiei: www.oirbi.ro. Anuntul a fost postat pe site-ul institutiei dupa semnarea contractului de finantare.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul tinta al proiectului a fost format din aproximativ 70 de persoane, respectiv:

– membrii, observatorii si invitatii CM al POCU 2014-2020,

– reprezentanti ai Comisiei Europene,

– personalul DG PECU si personalul din MIPE cu atribuii aferente POCU 2014-2020,

– personalul OIR BI.