PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ
TITLUL PROIECTULUI:
“Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate pentru perioada ianuarie-martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică
Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional
Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional:
– Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor intermediare(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează începând cu data de 01.01.2017, proiectul cu titlul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate pentru perioada ianuarie-martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei de aprobare a finanţării proiectului nr. 1520/09.02.2017, emisă de DGPCU.

Valoarea totală a proiectului este de 1.540.460,88 lei, din care:
– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1.235.526,10 lei;
– cheltuieli neeligibile în valoare de 81.959,01 lei;
– contributia nationala în valoare de 222.975,77 lei.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al prezentului proiect este de a acorda sprijin activităților OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul specific al prezentului contract îl reprezintă – sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.

Rezultate:
– Sprijin pentru asigurarea remunerării personalului din cadrul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV implicat în gestionarea POCU și POSDRU..
-Activitatea privind managementul proiectului și cea de informare și publicitate sunt activitățile generale care contribuie la realizarea rezultatului.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:
-Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.
-Grupul ţintă este format din personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.