PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ
TITLUL PROIECTULUI:
“Achiziție de servicii şi echipament de curățenie birouri pentru OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov”

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează începând cu data de 01.12.2015, proiectul cu titlul „Achiziție de servicii şi echipament de curățenie birouri pentru OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică
Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional
Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional:
– Sprijin logistic pentru funcționarea AM/OI –urilor POCU şi a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile legate de organizarea de reuniuni, întâlniri şi evenimente, asigurarea materialelor consumabile şi de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC şi soft-uri specializate necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative, etc), dezvoltarea şi întreținerea sistemelor şi infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la obiectivul specific 2.2. din POAT), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferințe/grupuri de lucru/comitete etc legate de problematica cu impact asupra POCU;
– Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor intermediare(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează începând cu data de 01.12.2015, proiectul cu titlul „Achiziție de servicii şi echipament de curățenie birouri pentru OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei de aprobare a finanţării proiectului nr. 109/28.11.2016, emisă de MFE – Direcţia Generală Programe Capital Uman.

Valoarea totală a proiectului este de 43.489,20 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 36.840,57 lei.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl constituie menținerea condiții de igienă şi curățenie în spațiile în care angajații OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov își desfășoară activitatea.
Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea desfășurării activității angajaților OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov în condiții de igienă, prin achiziționarea unor servicii de curățenie, a unui echipament de aspirat (aspirator cu apa), alături de serviciile conexe ce implică o asemenea activitate precum produse consumabile de igienă, produse de curățenie şi produse de tratare pentru menținerea cât mai îndelungată a birourilor. Toate aceste servicii vor fi efectuate în conformitate cu certificările din domeniu, respectând mediul înconjurător.

Rezultate:
Menținerea unor condiții igienice în cadrul OIR BI.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:
Personalul OIR POSDRU BI.