PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Închirierea unui spațiu într-un imobil/clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării  OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov 2020-2023”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 01.01.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Închirierea unui spațiu într-un imobil/clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării  OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov 2020-2023”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/131690 semnat la data de 11.10.2019. 

Valoarea totală a proiectului este de 5.200.130,72 lei, din care:

  • asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 4.404.250,72 lei;
  • contributia nationala în valoare de 795.880,00 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de închiriere spațiu în vederea desfășurării în condiții optime a activităților specifice instituției.

Obiectivul specific constă în asigurarea unui spațiu necesar cu destinație de sediu pentru funcționarea Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucuresti-Ilfov (OIR BI), a serviciilor de mentenanța precum si a utilităților aferente în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului si implementării POCU 2014-2020, cât si pentru închiderea POSDRU 2007- 2013.

Rezultate:

OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov sprijinit în asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Personalul OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov.