Titlul proiectului:”Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU BUCURESTI ILFOV”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică
Domeniul major de intervenţie: 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

Valoarea eligibila a proiectului – 160,157.60 lei; Din care:- contribuţie UE: 120,118.20 lei;- contribuţie beneficiar: 40,039.40 lei;

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la implementarea la un nivel ridicat de calitate, eficienţă şi transparenţă a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, precum şi la optimizarea activitatii din cadrul Organismului intermediar.
Obiectivul specific al prezentului proiect consta in acordarea de suport tehnic oferit Organismului intermediar in efectuarea unor verificari de management adecvate, prin asigurarea de experti externi care sa vina in sprijinul institutiei in efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc), realizate in timpul desfasurarii activitatilor relevante din cadrul unui proiect POSDRU, activitati la care participa persoane din grupul tinta (de exemplu: activitati de formare profesionala, activitati de informare si consiliere in cariera, activitati de mediere, etc), in vederea verificării realităţii activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului respectiv.

Perioada de implementare: 03.03.2015 – 02.12.2015

  • Rezultate:
    organism intermediar sprijinit in implementarea activității de verificare a realitatii activitatilor relevante desfasurate in cadrul proiectelor POSDRU, activitati la care participa persoane din grupul tinta;
  • vizite speciale (ad-hoc) efectuate cu sprijinul expertilor externi, la locatiile unde se implementeaza activitatile relevante din cadrul proiectelor POSDRU, activitati la care participa persoane din grupul tinta;

Beneficiari direcți/grupuri țintă: Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt functionarii publici din cadrul Organismului intermediar, cu atributii in efectuarea vizitelor de verificare la fata locului a proiectelor POSDRU.