Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Domeniul major de intervenţie: 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU BUCUREȘTI-ILFOV, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”

Valoarea eligibila a proiectului – 4.817.703,00 lei;

Din care:

  • contribuţie UE: 3.613.277,25 lei;
  • contribuţie beneficiar: 1.204.425,75 lei;

Obiectivele proiectului:

Sprijin acordat OIRPOSDRU BUCUREȘTI-ILFOV pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul specific al contractului constă în sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din structurile publice cu atribuţii în gestionarea[1] instrumentelor structurale – Obiectivul Convergenţă,  în vederea asigurării condiţiilor optime pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007 – 2013.

Perioada de eligibilitate a cheltuielilor: 01 ianuarie 2015 – 15 decembrie 2015

Perioada de implementare: Proiectul se consideră implementat la data efectuării ultimei plăți de către Direcția Generală Programe Capital Uman aferentă ultimei cereri de rambursare transmisă de Beneficiar, conform graficului de rambursare. Contractul de finanțare nr. 15505/20.08.2015 a intrat în vigoare la data de 20.08.2015, data semnării lui de către Direcția Generală Programe Capital Uman.

Rezultate:

– Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat în gestionarea instrumentelor structurale – Obiectivul Convergenţă, din cadrul ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA București-Ilfov.

– 1 anunt permanent pe pagina web a institutiei, www.oirbi.ro.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Beneficiarul direct al acestui proiect este ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA București-Ilfov, prin consolidarea capacităţii administrative.

Grupul ţintă este format din personalul implicat în gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune – Obiectivul Convergenţă, din cadrul acestei instituţii.

Beneficiarii POSDRU, ca beneficiari indirecţi ai îmbunătăţirii capacităţii administrative a instituţiei de a gestiona implementarea POSDRU.

_____________________________________

[1] Definită conform HG 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare ca: “totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la Fondurile Structurale şi de Coeziune”.