Sectorul de microfinanțare și economie socială din România este unul dintre cele mai dinamice și inovatoare din Europa, dar se confruntă și cu provocări majore, cum ar fi accesul limitat la finanțare, reglementarea inadecvată, lipsa de conștientizare și concurența acerbă. Acestea sunt câteva dintre concluziile raportului de analiză teritorială realizat în cadrul proiectului MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion, finanțat prin programul INTERREG EUROPE.

Raportul prezintă o analiză detaliată a situației actuale a sectorului de microfinanțare și economie socială din România, în anul 2023, evidențiind impactul pe care îl are asupra dezvoltării naționale, economice și sociale, provocările și oportunitățile cu care se confruntă, precum și recomandări de îmbunătățire.

Documentul este rezultatul unei cercetări ample, realizate în cadrul proiectului MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion de către Organismul Intermediar Regional București- Ilfov, în calitate de lider de parteneriat. Echipa de proiect din România, a folosit metode calitative și cantitative pentru a colecta date de la diferiți actori implicați în domeniul microfinanțării și al economiei sociale: instituții guvernamentale, instituții financiare nebancare, organizații neguvernamentale, antreprenori și beneficiari de microfinanțare. Raportul oferă o perspectivă integrată asupra rolului pe care îl joacă microfinanțarea în susținerea economiei sociale și a inovării sociale în România, precum și asupra potențialului său de creștere și diversificare.

Raportul este structurat plecând de la următoarele idei principale: contextul general al sectorului de microfinanțare și economie socială din România, caracteristicile și nevoile beneficiarilor de microfinanțare, oferta și cererea de produse și servicii de microfinanțare, și impactul sectorului de microfinanțare asupra dezvoltării naționale, economice și sociale. Fiecare capitol conține date statistice, studii de caz, exemple de bune practici, precum și recomandări concrete pentru îmbunătățirea sectorului de microfinanțare și economie socială din România.

Documentul este un instrument util pentru toți cei interesați de domeniul microfinanțării, atât la nivel național, cât și european. Raportul contribuie la creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a valorii adăugate pe care o aduce microfinanțarea pentru economia socială și inovarea socială. Acesta oferă, de asemenea, o bază solidă pentru elaborarea unor politici publice și strategii de intervenție adecvate pentru dezvoltarea sectorului de microfinanțare din România.

Raportul de analiză teritorială, realizat în cadrul proiectului MICROFUTURE, oferă astfel o oglindă pertinentă a stării actuale a economiei sociale și a microfinanțării în România, sugerând că o abordare strategică și cooperarea între diverse părți interesate reprezintă cheia pentru transformarea acestui sector într-un motor durabil de dezvoltare și incluziune socială.

Despre proiectul MICROFUTURE:

Proiectul MICROFUTURE reprezintă un angajament puternic pentru creșterea economiei sociale și a microfinanțării în România, având potențialul de a genera impact pozitiv în comunități și de a sprijini dezvoltarea durabilă și incluzivă. Se așteaptă ca rezultatele acestui proiect să influențeze în mod semnificativ cadrul de politici publice și să consolideze sectorul microfinanțării și economiei sociale în țară.

Raportul poate fi descărcat atât în limba română cât și în limba engleză.